ساقه مغز عملکردهای ضروری بدن مانند تنفس، بلع و تعادل را کنترل می کند.

انسداد یا خونریزی در ساقه مغز می تواند باعث سکته مغزی شود که می تواند بر این نقش های حیاتی تأثیر بگذارد.

در این مقاله، نگاهی دقیق به سکته مغزی ، از جمله علائم، تشخیص، بهبودی و چشم انداز می اندازیم.