گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی
نویسندگان

توجه:

توجه عبارت است از قدرت تمرکز کافی در کاری برای انجام آن یا برای جایدهی محرک در مغز و یا دریافت ویژگی های اساسی محرک.

در واقع توجه و تمرکز یعنی قدرت و توانایی فرد به متمرکز شدن بر محرک خاص ومحدود کردن اثر سایر محرک ها.

یادگیری و همچنین در اکثر موارد انجام فعالیت های گوناگون نیازمند توجه است.

رشد توجه و تمرکز

راهکارهای افزایش توجه 1

راهکارهای افزایش توجه 2
راهکارهای افزایش توجه 3

راهکارهای افزایش توجه 4

راهکارهای افزایش توجه 5

راهکارهای افزایش توجه 6

راهکارهای افزایش توجه 7

راهکارهای افزایش توجه 8

راهکارهای افزایش توجه 9

راهکارهای افزایش توجه 10

راهکارهای افزایش توجه 10

راهکارهای افزایش توجه 11

راهکارهای افزایش توجه 12

بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز 

راهکارهای عملی برخورد با کودکان بیش فعال 1

راهکارشماره 1

راهکارهای عملی برخورد با کودکان بیش فعال2

راهکار شماره 2

راهکارهای عملی برخورد با کودکان بیش فعال3

راهکار شماره2

راهکارهای عملی برخورد با کودکان بیش فعال4

راهکار شماره3

راهکارهای عملی برخورد با کودکان بیش فعال5

راهکار شماره4

راهکارهای عملی برخورد با کودکان بیش فعال6

راهکار شماره5

راهکارهای عملی برخورد با کودکان بیش فعال6

راهکار شماره6

راهکارهای عملی برخورد با کودکان بیش فعال7

راهکار شماره7

راهکارهای عملی برخورد با کودکان بیش فعال8

راهکار شماره8